Crimson Stain

Title: Crimson Stain
Artist: 96neko

Staff List:
Art Direction & Design : Hiroki Hayashi
Design: Sayako Takayama
Photograph : Takeshi shinto
Retouch: Yuzo Isoda
Styling : Tsuyoshi Takahashi (Decoration)
Hair & Make : Kyoko Machida
Architectual Model : TSU+MI/Tsukakoshi Miyashita Sekkei, HAJIME TAKITA &PARTNERS, Yasuhito Hiraki
Artwork Coordination : Ai Maehara
Cat : Loyd